Współpraca

Na wstę­pie przyj­mij­my jed­no za­ło­że­nie – każ­de za­py­ta­nie jest kwe­stią in­dy­wi­du­al­ną. Je­że­li po­pa­trzysz tro­chę na mojego blo­ga, po­czy­tasz wpi­sy, stwier­dzisz, że Cię cie­ka­wią, za­pa­li Ci się świa­teł­ko, że war­to coś ra­zem zro­bić, wpad­nie Ci ja­kiś cie­ka­wy po­mysł do gło­wy, po­my­ślisz so­bie, że war­to roz­ma­wiać o współ­pra­cy – na­pisz do mnie. Je­że­li nie masz po­my­słu na współ­pra­cę, ale po­do­ba Ci się to, co ro­bi­ę – też na­pisz do mnie. Po­mogę Ci zna­leźć in­spi­ra­cję i po­mysł, któ­ry bę­dzie cie­ka­wy dla Wa­szej, mojej i wspól­nej spo­łecz­no­ści.

Jestem otwarty zarówno na jednorazowe akcje jak również stałe partnerstwa. Każda kampania omawiana i planowana jest indywidualnie.

Statystyki
  • UU: 5 189
  • Odsłon: 10 112
  • Czytelnicy z krajów: Polska, USA, Francja, Japonia, Rosja, Brazylia, Włochy, Niemcy, Norwegia, Meksyk, Irlandia, Anglia, Węgry, Holandia, Hiszpania.

   

Jestem otwarty na współpracę różnego rodzaju :

  • Organizacja konkursów
  • Wpisy sponsorowane
  • Wymiana barterowa
  • Testowanie produktów

Kontakt do mnie 

Współpraca z:

Print200-4654828bc3

<img style=”max-width: 100%;” src=”http://www.rebateszone.com/wp-content/uploads/2016/04/julek.jpg” alt=”Packing Tips: How To Pack The Right Way” />
Co-produced by :<a href=”http://www.rebateszone.com/backcountry„>Rebateszone</a> & <a href=”http://julekwpodrozy.pl/„>Juke w podrozy</a>

 

Translate »